Dom Zdrojowy, Jastarnia
Dom Zdrojowy, Jastarnia

Hotelordnung

Wählen Sie ein Datum
04 Jun 2023
05 Jun 2023

Niedrigste Preisgarantie

Regulamin hotelu
i warunki rezerwacji

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został sporządzony przez Dobry Hotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej: „Usługodawca”), określa zasady funkcjonowania hotelu i świadczenia usług hotelarskich, zasady dokonywania rezerwacji miejsca hotelowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy prowadzony pod adresem www.zdrojowy.com.pl. Usługodawca jest operatorem hotelu.
 2. Gość oraz Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w hotelu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Definicje

 1. Gość - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę zgodnie z zapisami Regulaminu,
 2. Usługi - każda z usług świadczona zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza usługi hotelarskie świadczone w ramach hotelu oraz usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach serwisu,
 3. Serwis - strona internetowa umożliwiająca rezerwację miejsca hotelowego on-line, za pomocą Systemu rezerwacyjnego.

III. Rodzaj i zakres oferowanych i świadczonych

 1. Usług Usługodawca świadczy usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, usługi obejmują w szczególności:
  a. wynajem pokoi hotelowych,
  b. usługi gastronomiczne,
  c. wynajem sal konferencyjnych,
  d. wynajem miejsca parkingowego.
   
 2. Możliwość rezerwacji miejsca hotelowego jest dostępna:
  a. poprzez System rezerwacji - interaktywny formularz udostępniany przez osoby trzecie za pośrednictwem serwisu, umożliwiający dokonanie rezerwacji miejsca hotelowego w hotelu dostępnym w Systemie,
  b. drogą telefoniczną wykorzystując do tego celu numer telefonu Usługodawcy dostępny w serwisie,
  c. drogą poczty elektronicznej wykorzystując do tego adres poczty elektronicznej Usługodawcy dostępny w serwisie,
  d. osobiście – w recepcji hotelowej.
   
 3. Płatności – serwis zapewnia Gościowi możliwość dokonania płatności z tytułu rezerwacji miejsca hotelowego online poprzez współpracę z serwisem Polcard
 4. W przypadku dokonania rezerwacji w inny sposób niż poprzez System rezerwacji, płatność możliwa jest także gotówką, przelewem lub kartą płatniczą i kredytową.
 5. Usługodawca akceptuje następujące karty płatnicze:
  a. przy płatnościach On-Line: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
  b. przy płatnościach bezpośrednio w hotelu: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
 6. W ramach funkcjonowania hotelu świadczone są usługi hotelarskie zgodnie z przyznaną kategorią i standardem hotelu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług Gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji hotelowej w trakcie pobytu, co umożliwi niezwłoczną reakcję Usługodawcy.
 7. W ramach funkcjonowania hotelu Usługodawca zapewnia w szczególności:
  a. pobyt Gościa w hotelu, w tym poszanowanie danych osobowych Gościa zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (rozumiane jako Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną
  b. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu;
  c. sprzątanie pokoju (w godz. 9:00 – 15:00) oraz usuwanie usterek podczas nieobecności Gościa, a w czasie jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie;
  d. sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości zmienić pokój lub w inny sposób złagodzić powstałe niedogodności; w przypadku naprawy uszkodzeń. Gość zrzeka się roszczeń i praw do rekompensaty.
 8. Ponadto, na życzenie Gościa, w ramach funkcjonowania hotelu, Usługodawca świadczy m.in. następujące usługi dodatkowe:
  a. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
  b. budzenie o określonej godzinie;
  c. przechowywanie w sejfie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego;
  d. przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego);
  e. zamawianie usługi transportowej;
  f. płatny room-service.

IV. Regulamin funkcjonowania hotelu

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Jeżeli Gość, wynajmując pokój, nie określi czasu pobytu, przyjmuje się jedną dobę wynajmu pokoju.
 3. Na życzenie Gościa i w miarę posiadanych możliwości, hotel za dodatkową opłatą może wydłużyć dobę hotelową.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu lub wydłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 9:00 w dniu pierwotnego wyjazdu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. W sytuacji gdy Gość nie opuści pokoju po upływie doby hotelowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do komisyjnego spakowania rzeczy Gościa przez co najmniej dwóch przedstawicieli hotelu przy czym jednym z nich musi być Dyrektor lub Kierownik hotelu. Rzeczy tak spakowane znajdą się w depozycie hotelu i będą do odbioru w recepcji.
 6. W przypadku nie opuszczenia pokoju w wyznaczonym terminie przez Gościa, Usługodawca ma prawo obciążyć Gościa kwotą wartości 100% ceny doby hotelowej na aktualny dzień.
 7. Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym po wyjeździe Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa – na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowuje pozostawione rzeczy przez okres 3 miesięcy.
 8. Życzenie skrócenia pobytu musi zostać zgłoszone przez Gościa w recepcji hotelowej najpóźniej do godziny 11:00 na dzień przed planowanym skróceniem pobytu. W przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą, chyba że regulamin wykupionej przez Gościa oferty stanowi inaczej.
 9. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, bez uprzedniego meldunku osoby trzeciej w recepcji, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. Osoby niezameldowane w hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym po uprzednim poinformowaniu recepcji hotelowej, tylko w godzinach 6:00 – 22:00.
 11. Po zameldowaniu w hotelu Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem pokoju oraz zachować go w stanie nienaruszonym, w przypadku zauważenia szkód Gość winien niezwłocznie zawiadomić recepcję hotelową. W przypadku braku informacji i stwierdzeniu usterek przez personel hotelu, Gość zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu hotelu wyrządzone przez siebie, osoby za które ponosi odpowiedzialność oraz osoby go odwiedzające.
 13. Gość zobowiązany jest do opłacenia kosztów swojego pobytu podczas meldowania się w hotelu oraz wszelkich zamówionych lub wykorzystanych usług i towarów najpóźniej przy wymeldowywaniu się z hotelu. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Gościa za wszelkie zrealizowane na jego rzecz usługi i towary.
 14. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa w zakresie określonym odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
 15. Wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie, znajdującym się w pokoju lub w depozycie w recepcji. W przypadku pozostawienia wartościowych przedmiotów poza sejfem, hotel nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 16. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 17. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. W hotelu obowiązuje zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu Gość hotelowy może zostać obciążony karą umowną w wysokości ½ doby hotelowej za każde stwierdzone naruszenie zakazu a także zobowiązuje się pokryć koszty nieuzasadnionego wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy.
 18. Każdorazowo, opuszczając pokój hotelowy, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, aby dostęp osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte.
 19. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel hotelu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji. Do czasu przybycia straży pożarnej odpowiedzialność za ewakuację osób znajdujących się w obiekcie ponosi personel hotelu.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałka, kuchenka elektryczna itp.).
 21. Hotel posiada możliwość pobrania opłaty miejscowej w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami.

V. Rezerwacja miejsca hotelowego

 1. Rezerwacja miejsca hotelowego dostępna jest:
  a. poprzez System rezerwacji,
  b. drogą telefoniczną,
  c. drogą poczty elektronicznej,
  d. osobiście w recepcji hotelu.
 2. W celu dokonania rezerwacji konieczna jest akceptacja Regulaminu, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług (takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, termin pobytu, wskazanie sposobu zapłaty) oraz opłacenie w części albo w całości kosztów pobytu – w zależności od regulaminu danej oferty lub indywidualnych uzgodnień. W przypadku, gdy regulamin danej oferty nie wymaga opłacenia w jakiejkolwiek części kosztów pobytu przed rozpoczęciem pobytu, Usługodawca nie gwarantuje Gościowi rezerwacji miejsca hotelowego. Gość jest uprawniony do podawania jedynie kompletnych i poprawnych danych. Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do serwisu i usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.
 3. W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Systemu rezerwacyjnego oprócz warunków wskazanych w ust. 2 konieczne jest potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuję i płacę” oraz dokonanie zapłaty poprzez system Polcard lub podczas pobytu w hotelu, jeżeli taka metoda jest dostępna.
 4. W czasie rezerwacji Usługodawca informuje o:
  a. głównych danych dotyczących rezerwacji, zgodnych z treścią danych przekazanych przez Gościa oraz o cenie usług,
  b. danych identyfikujących Usługodawcę,
  c. braku prawa odstąpienia przez Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego od umowy o świadczenie usług hotelowych stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  d. konieczności dodatkowej płatności za usługi nie objęte rezerwacją, w przypadku zamawiania przez Gościa dodatkowych usług podczas pobytu w hotelu.
 5. Po dokonaniu rezerwacji za pomocą Systemu rezerwacji lub drogą poczty elektronicznej Usługodawca prześle Gościowi potwierdzenie jej dokonania wraz z informacjami o których mowa w ust. 4 powyżej na wskazany przez Gościa adres poczty elektronicznej. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie lub osobiście wskazane w ust. 4 informacje zostaną przekazane Gościowi w trakcie dokonywania rezerwacji lub w inny ustalony z Gościem sposób.

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności.
 2. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 4. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

VII. Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość serwisu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Reklamacje

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu i wykonywaniem Usług przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Wszelkie reklamacje, zawierające dane Gościa, tj. imię i nazwisko, wraz z adresem poczty elektronicznej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, należy składać za pośrednictwem adresu kontaktowego dostępnego na stronie głównej serwisu w zakładce „Kontakt” lub pisemnie pocztą na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli reklamacja dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną i nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadomi Gościa o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Złożenie przez Gościa reklamacji nie zwalnia go z zapłaty za wykorzystane usługi świadczone przez Usługodawcę

X. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Gość zostanie poinformowany poprzez informację na stronie internetowej Usługodawcy. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Gościem, niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Regulamin pobytu w hotelu
ze zwierzętami domowymi

REGULAMIN POBYTU W HOTELU**** DOM ZDROJOWY ZE ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI

 1. Hotel**** Dom Zdrojowy w Jastarni (zwany dalej „Hotelem”) przyjmuje Gości wraz ze zwierzętami jedynie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przy rezerwacji pobytu w Hotelu i uzyskaniu pisemnego potwierdzenia w drodze wiadomości mailowej na adres podany przy rezerwacji pobytu oraz z zastrzeżeniem, że akceptowane są tylko zwierzęta domowe.
 2. Koszt pobytu zwierzęcia w Hotelu wynosi 200 zł/doba
 3. Hotel może odmówić wyrażenia zgody na pobyt w Hotelu zwierząt ras powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym m.in.: Pitbull, Rottwiler, Doberman, Dog, Owczarek, Amstaf, Buldog.
 4. Właściciel powinien posiadać książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnymi wpisami o szczepieniach i odrobaczeniu.
 5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. Na terenie Hotelu psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych oraz na teren placu zabaw dla dzieci. Wyjątek stanowi pies przewodnik.
 7. Właściciele psów muszą posiadać specjalnie przeznaczone dla nich posłanie.
 8. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie określonej przez Dyrekcję Hotelu.
 9. Właściciele psów są zobowiązani do dbania o czystość związaną z pobytem ich zwierzęcia w Hotelu, w tym do natychmiastowego sprzątania nieczystości pozostawionych w hotelu i jego otoczeniu. Właściciele kotów są zobowiązani do posiadania kuwety z piaskiem i opróżniania jej do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Hotelu.
 10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy Hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Pracownicy Hotelu będą starali się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Hotelu.
 11. Właściciel zwierzęcia ponosi za niego pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany do naprawienia wszystkich szkód spowodowanych przez zwierzę podczas pobytu w Hotelu w mieniu Hotelu bądź  mieniu innych gości oraz do pokrycia wszystkich związanych z tym kosztów. Koszty związane z usunięciem szkód spowodowanych przez zwierzę będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu.
 12. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w Hotelu i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, Hotel zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z Hotelu.

 

Nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie karą pieniężną w wysokości 500 zł

Fitness Room Regulations

 1. Each Guest is obliged to read and comply with the rules and regulations of the Fitness Room.
 2. The Fitness Room is open daily from 08:00 to 22:00
 3. It is prohibited to use the Fitness Room if you are under the influence of alcohol or drugs.
 4. The Fitness Room may only be used by adults or persons who are at least 16 years of age and are accompanied by a legal guardian.
 5. Sportswear and changeable sports shoes are required in the Fitness Room.
 6. Guests using the Fitness Room use the Room at their own risk.
 7. Guests are required to perform such exercises that they are able to control.
 8. The Hotel assumes no responsibility for injuries resulting from the use of the fitness equipment.
 9. Guests using the Fitness Room are required to maintain order after completing the exercises and cleanliness of the posts - disinfection.
 10. In the event of defects, please report this fact to the Hotel Reception.
 11. It is forbidden to take sports equipment out of the Fitness Room.
 12. For damage to equipment, the responsibility lies with the user.
 13. The hotel is not responsible for valuables left in the room.

SAFE HOTEL- CODE OF GOOD PRACTICES

Dear Guests,

Your safety is our highest value and priority. Due to the epidemic situation in Poland, we have implemented a number of rules of personal safety and hygiene that will allow you to stay in our hotel.

 • Employees undergo training on the principle of maintaining cleanliness and hygiene and are obliged to comply with them - these are for example regular, important and frequent hand washing, disinfection of workplace and equipment used to perform their obligations,
 • Employees are equipped with protective masks, gloves, disinfectant liquids; we measure employees temperature before they start work,
 •  At the entrance to the hotel, in the hotel lobby content to disinfect gel, we ask you to use it,
 • The registration process has been kept to a minimum, however for our common good, please complete a short declaration in the registration composition - health status statement, let’s take care of ourselves!
 • After check-in, our staff each time disinfects the reception desk and payment terminals,
 • We recommend paying with credit cards,
 • Invoices are only available via email,
 • Required using the elevator only with accompanying travels, the family who live in the room,
 • The rooms were thoroughly cleaned and disinfected before your arrival,
 • For hygiene reasons we do not provide cleaning services during your stay. For special needs, after phone arrangement with the reception and in the absence of guests in the room, the cleaning staff will perform this service,
 • If necessary to change towels, empty the trash can or refill toiletries, please contact the reception,
 • Hotel lobbies and corridors are disinfected with increased frequency. Toilets, elevators, door handles, handrails, handles at least every 1 hour,
 • Only our Guests may stay in the Hotel,
 • On the day of the departure leave the keycard in the room or throwing it into a dedicated container standing on the reception desk,
 • Drying of hairdryer is not allowed in the rooms,
 • Additional room equipment: needle-case, clothes brush, shoe cleaner, stationery and pens, information book is available on request at reception,
 • Breakfasts and dinners will be issued at the reception in the form of lunch packages.

 

 

We wish you a pleasant stay !!!

 

Hotel regulations
and reservation conditions

I. General provisions

 1. These Terms of Service drawn up by Dobry Hotel  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  (hereinafter: “the Service provider”) define the principles of operation of the hotel and the provision of hotel services, principles for making reservations for hotel spaces, and principles for the provision of services by electronic means via the website operated at the address www.zdrojowy.com.pl. The Service provider is the operator of the hotel.
 2. The hotel Guest and the Service provider are required to respect the provisions of these Terms of Service from the moment of commencement of the use/provision of services. Realisation of services and the Guest’s stay at the hotel take place under the terms defined by these Terms of Service. 

II. Definitions

 1. Guest – a physical person with full legal capacity or a legal person using the services provided the Service provider in accordance with these Terms of Service. 
 2. Services – each of the services provided in accordance with these Terms of Service, including in particular hotel services provided at the hotel and services provided by electronic means as part of the Website. 
 3. Website – the Internet page which enables reservation of hotel spaces online via the Reservation System.

III. Type and scope of services offered and provided

 1. The Service provider provides hotel services in accordance with the Law of 29 August 1997 on Tourist services, in particular comprising: 

a. rental of hotel rooms
b. gastronomic services
c. rental of conference rooms
d. rental of parking spaces

 1. It is possible to reserve hotel spaces:

a. via the Reservation System – an interactive form provided by a third party via the Website which facilitates reservation of hotel spaces in the hotels available in the system
b. by telephone, using the telephone number of the Service prodder as given on the Website
c. by e-mail using the e-mail address of the Service provider available on the Website
d. in person, at the Hotel Reception

 1. Payment – the Website makes it possible for Guests to make payments for reservations of hotel rooms online using the Polcard system. If a reservation is made using any method other than the Reservation System, payment is also possible in cash, by bank transfer, or by using a credit or debit card..
 2. The Service provider accepts the following payment cards:
 3. for on-Line payments: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, 
 4. for payments on site at the hotel: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
 5. The operations of the hotel involves provision of hotel services at the level of the category assigned to the hotel and the hotel’s standards. If a Guest has concerns about the quality of the services offered, we request that the Guest inform the staff of the Reception during the stay to facilitate a prompt response from the Service provider. 
 6. The services provided by the hotel include in particular:

a. the stay of the Guest at the hotel, including respect for the privacy of the Guest’s personal data in compliance with Article 6 para. 1b of the GDPR (the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC), i.e. the processing of personal data is necessary for the execution of an agreement to which the Guest is a party
b. professional and courteous service during all services provided at the hotel
c.   room cleaning (between 9.00 a.m. and 3.00 p.m.) and correction of any flaws at times when the Guest is not present, or when the Guest is present if such a preference is expressed
d. technically efficient service; if any flaws in the room arise which cannot be corrected, the hotel shall make every effort to change the room for another or in some other way rectify the inconvenience caused; in the case of repairs of damage, the Guest waives the right to make a complaint for compensation

 1. Additionally, at the Guests request, the Service provider may offer the following services:

a. providing information related to the stay and to travel
b. wakeup call at an arranged time
c. storage of valuables in the hotel safe during the Guest’s stay, in compliance with the conditions of the Civil Code
d. storage of baggage (the hotel may refuse to accept baggage for storage on dates other than the days of the Guest’s    
stay, and also refuse to accept items which do not display the typical features of personal baggage) 
e. arranging transport services
f. paid room-service

IV. Terms and conditions of hotel operations

 1. The hotel room is rented on the basis of hotel days. The hotel day starts at 3.00 p.m. on the day of arrival and ends at 11.00 p.m. on the day of departure. 
 2.  If the Guest has not stated otherwise during reservation, it is assumed that the duration of the stay is on day.
 3. At the request of the Guest and to the extent possible, for an additional fee the hotel may extend the hotel day.
 4.  Requests to extend the stay or hotel day can be made at the Reception until 9.00 a.m. of the day of initially planned departure. The hotel shall comply with this request to the extent that it is possible.
 5. If the Guest does not leave the room after the end of the hotel day, the Service provider reserves the right to pack the Guests belongings in commission in the presence of at least two members of the hotel staff, one of whom must be the Director or Manager of the hotel. Packed belongings shall be stored in deposit at the hotel and can be picked up at the Reception. 
 6. If the Guest does not leave the hotel room at the arranged time, the Service provider reserves the right to charge the Guest for 100% of the cost for a hotel day on the current day.  
 7. Belongings left in the hotel room after the Guest’s departure will be sent to the address indicated by the Guest at the Guest’s cost. If this is not possible, the hotel shall store the left items for a period of three months.
 8. Requests to shorten the hotel stay must be made by the Guest at the Reception no later than 9.00 on the day preceding the planned departure. In any other case, the subsequent hotel day is understood to have begun unless the conditions of the offer under which the room was reserved state otherwise.
 9. The Guest may not transfer the room to a third party without the previous check-in of the third party at the Reception, even if the period for which the room has been paid is not yet complete. 
 10. Persons who are not registered as Guests in the hotel room may stay in the room after previous arrangement with the hotel Reception between 6.00 a.m. ad 10.00 p.m. 
 11. After checking in, the Guests should become familiar with the furnishings of the room and keep them undamaged for the duration of the stay. If the Guest notices damage or faults, these should be reported promptly to the hotel Reception. If no such information is provided and the hotel staff notice such damage, the Guest may be held financially liable. 
 12. The Guest is liable for any and all damage to hotel property arising due to the actions of the Guest or the Guest’s visitors. 
 13. The Guest is obliged to make payment for the hotel stay during check-in, and to make payment for all ordered or used services and goods at the latest during check-out. If costs remain unpaid after this period, the Service provider is entitled to charge the Guest for all services provided on the Guest’s behalf and for goods used by the Guest. 
 14. The hotel is liable for loss of or damage to items belonging to the Guest to the extent indicated by the provisions of the Civil Code.  
 15. Valuable, money and documents should be stored in the safe which is located in the room or in deposit at Reception. If valuable items are left in areas other than these, the hotel is not liable for their safety.
 16. A quiet period is enforced in the hotel between the hours of 10.00 p.m. and 6.00 a.m. 
 17. The behaviour of Guests and persons using the hotel’s services should not at any time disturb the peaceful stay of other Guests. The hotel may refuse to provide further services to anyone who violates this principle. The hotel is a non-smoking area. If a Guests violates this principle, a nominal charge of 1/2 cost hotel night may be incurred for each violation of this prohibition, and costs for the unnecessary intervention of public fire and safety services alerted by the automatic fire-prevention system may also be incurred.  
 18. When leaving the hotel room at any time, the Guest is obliged to secure it in such a way as to prevent access by unauthorised parties. When the Guest is not present in the room, the doors and windows must remain closed.
 19. If a fire is noticed, this threat should be reported to hotel personnel as quickly as possible, and the Guest should follow the path indicated by fire evacuation signage to the nearest exit. Until the arrival of fire and safety service personnel,  the hotel staff shall be responsible for directing the evacuation.  
 20.  For fire safety reasons, it is forbidden to use appliances in the room which are not part of the room’s furnishings (electric heaters, electric cookers, etc). 
 21. The hotel is entitled to charge any additional local administrative fees in compliance with applicable regulations.

V. Reservations of hotel space

 1. Reservation of hotel space is possible:

a. via the Reservation System
b. by telephone
c. by e-mail
d. in person at the Hotel Reception

 1. Making a reservation is synonymous with acceptance of these Terms of Service, and requires provision of personal data essential for the realisation of the service (such as name and surname, residence address, length of stay, and indicate method of payment) as well as with payment of the partial or full amount applicable for the stay, depending on the conditions governing a particular offer or individual arrangements. If the provisions of a particular offer do not require payment of any part of the fee for the stay before commencement of the stay, the Service provider cannot guarantee the reservation of the hotel space. The Guests is entitled to and required to provide complete and correct personal data. The Guest acknowledges that it is forbidden to provide the website or Service provider with content of an unlawful nature.  
 2. If a reservation is made via the Reservation System, apart from the conditions mentioned in point 2 it is also necessary to confirm the reservation by clicking the “Reserve and pay” button and by making the relevant payment using the Polcard system of during the hotel stay, if this option is available. 
 3. During the reservation procedure, the Service provider shall inform the Guest of: 

a. the main details regarding the reservation, according to the content of the reservation made by the Guests, as well as the price list for services
b. identification details of the Service provider
c. the absence of the right to withdraw from the agreement for the provision of hotel services of a Guest who is a consumer in the understanding of Article 22[1] as defined by Article 38[12] of the Act of 30 May 2014 on Consumers’ rights 
d. the necessity of additional payments for services not covered by the reservation if the Guest orders additional services during the hotel stay

 1.  After a reservation is made using the Reservation System or by e-mail, the Service provider shall send the Guest a confirmation of the reservation along with the information mentioned in point 4 above to the e-mail address indicated by the Guest. If the reservation is made by telephone or in person, the information indicated in point 4 shall be conveyed to the Guest during the reservation process or in another manner arranged with the consent of the Guest.  

VI. Service provider’s liability

 1. The Service provider is not liable for failure to execute or inadequate execution of obligations arising from the terms of these Terms of Service which are caused by circumstances beyond the control of the Service provider despite appropriate preventative measure.  
 2. The Service provider is also not liable for damages arising from cessation or termination of the provision of services by the Service provider. 
 3.  The Service provider additionally  bears no liability  for damages, including lost profits, arising from use of the services by the Guest in a manner inconsistent with the Terms of Service or general provisions of law. 
 4. Limitations of liability do not apply to Guests who are consumers in the understanding of Article 22[1] of the Civil Code. 

VII. Service provider’s intellectual property rights

 1. IT resources and the entire contents of the website, such as texts, graphics, logos, buttons, and images constitute the intellectual property of the Service provider or entities with which the Service provider has entered into relevant contractual agreements, and are protected by Polish and international regulations regarding the protection of intellectual property, in particular regulations based on the Act of 4 February 1994 on copyright and related rights. 
 2. It is forbidden to copy, duplicate, or in any other way make use of the entire information, data or other contents or fragments thereof, including derivative materials, available on the website without the express written permission of the Service provider, except in exceptional situations in which use is allowed by generally applicable provisions of law. 

VIII. Complaints

 1. A Guest has the right to lodge a complaint regarding the operation of the website and provision of services by the Service provider which are not in compliance with the conditions and principles defined in these Terms of Service.
 2. All complaints should include the personal details of the Guest, that is name and surname and e-mail address together with a brief description of the circumstances leading to the complaint, and should be directed to the e-mail address available on the homepage of the website in the Contact tab, or by mail to the Service provider’s address. 
 3. The Service provider shall review all complaints within 14 days, dated from the day of delivery. If the complaint regards services provided by electronic means and cannot be reviewed within 14 days, the Service provider shall inform the Guest of the reasons for this delay and the expected date of review of the complaint.  
 4. A complaint submitted by a Guest does not release the Guest from responsibility for payment for services provided by the Service provider. 

IX. Final provisions

 1. The contents of these Terms of Service are subject to change. Any such changes will be announced to our guests via information placed on our Internet page. The date of entry into effect of any such changed will be no earlier than 14 days from the date of their announcement.  
 2. Resolution of any conflicts which may arise between the Service provider and a Guest who is not a consumer in the understanding of Article 22[1] of the Civil Code will take place in the court appropriate for the registered offices of the Service provider.  
Siehe auf der Karte

Rezerwacja niedostępna

W celu zarezerwowania pobytu prosimy o kontakt z recepcją.

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Falista 7, 81-331, Gdynia] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert